Mon 02/11/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Norwalk, Rowayton Elementary 7:40p 9:00p  Norwalk Youth 8 Practice    MA 
 Tue 02/12/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Norwalk, Fox Run School 7:30p 9:00p  Norwalk Youth 5 Practice    MA 
Norwalk , West Rocks School 6:00p 7:30p  Norwalk Youth 6 Practice    MA 
 Wed 02/13/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Norwalk, Rowayton Elementary 7:40p 9:00p  Norwalk Youth 6 Practice    MA 
7:40p 9:00p  Norwalk Youth 8 Practice    MA 
Norwalk , West Rocks School 7:30p 9:00p  Norwalk Youth 7 Practice    MA 
 Thu 02/14/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Norwalk, Fox Run School 7:30p 9:00p  Norwalk Youth 5 Practice    MA 
 Fri 02/15/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Norwalk, Rowayton Elementary 7:40p 9:00p  Norwalk Youth 8 Practice    MA 
Norwalk , West Rocks School 6:00p 7:30p  Norwalk Youth 6 Practice    MA 
7:30p 9:00p  Norwalk Youth 7 Practice    MA